Om lønsummer


Hvad er en lønsum?

En lønsum er det samlede billede af virksomhedens pensionsgivende løn. Lønsummen skal opdeles i de forskellige overenskomster under Industriens Overenskomster og indberettes under hver overenskomstkode til os. 

Den pensionsgivende løn for timelønnede og funktionærer er det samme beregningsgrundlag, som anvendes ved beregning af pensionsbidrag til Industriens Pension, det vil sige den a-skattepligtige løn indkomst. 

På industriens område har Dansk Industri og CO-industri aftalt, at den pensionsgivende lønsum består af følgende løndele 

• Akkord
• Arbejdsgiver betalt løn
• Arbejdsgiver betalt løn under voksenuddannelse
• Feriegodtgørelse
• Forskudt tids -tillæg
• Frit-valgs lønkonto
• Gratialer (dog ikke fødselsdags- og, jubilæumsgratialer o.l.)
• Holddrift -tillæg
• Kvalifikationsløn
• Løn under barselsorlov
• Mødebonus
• Overskudsdeling, der udbetales kontant
• Overtid
• Resultatløn
• Rådighedstillæg
• Smudstillæg
• Sygedagpenge betalt af arbejdsgiveren
• Sygeferiepenge
• Vejpenge
• Ventetid

Modtager I som virksomhed et offentligt tilskud til medarbejderens løn, skal den samlede udbetalte løn være indeholdt i den pensionsgivende lønsum.

Det er vigtigt at medtage de pensionsgivende lønsummer for alle de medarbejdere, der er ansat under den givne overenskomst i opgørelsen af den pensionsgivende lønsum.

Hvad bruges lønsummen til?
Vi bruger jeres lønsum til at beregne hvor meget jeres virksomhed skal betale i bidrag til de overenskomstoprettede uddannelsesfonde. Fondene har til formål at styrke uddannelse, samarbejde indenfor industrien og udbetaling af vederlag til den enkelte tillidsrepræsentant i den enkelte virksomhed.

Vi har meldt os ud af DI, så hvorfor skal vi indberette lønsummer?

Hvis I som virksomhed har meldt jer ud af DI, så vil I stadig være omfattet af en overenskomst, og dermed stadig skulle indberette lønsummer, og betale for de overenskomstbestemte uddannelsesfonde. 

Hvorfor er nogle lønsummer allerede udfyldt?
Såfremt I allerede indberetter pension til Industriens Pension, vil lønsummen automatisk være udfyldt for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst samt for medarbejdere der er med i den Fødevare industrielle overenskomst.

Vi modtager jeres lønsummer fra Industriens Pension hvis:

• Jeres virksomhed er dækket af en af de her nævnte overenskomster, Industriens Overenskomst, den Fødevareindustrielle Overenskomst, Træets overenskomst eller Isoleringsoverenskomsten. 

• Jeres ansatte er timelønnede medarbejdere. Grunden til vi udelukkende modtager oplysninger for denne medarbejdergruppe er de ifølge overenskomst skal betale pension til Industriens Pension.

Det vi modtager er jeres pensionsindberetninger i den, på det tidspunkt, aktuelle periode som efterfølgende bliver omregnet til en lønsum.

Omregning fra indberetning til lønsum: Pensionsindberetning divideres med den bidragsprocent som I benytter ved pensions indberetning (typisk 12) (den procent af den samlede løn der indbetales til IP) og ganges med 100 = pensionsgivende lønsum.

Efterfølgende ændringer i pensionsindberetningerne vil automatisk blive medtaget i næste års udfyldte lønsum, og de skal derfor ikke indberettes løbende til os.

Kan vi rette i vores lønsumsindberetning?
Ja og nej. Man kan som udgangspunkt ikke rette en lønsum for de timelønnede ansatte, lønsummen er modtaget fra Industriens Pension og beregnet ud fra de beløb der er indbetalt i pension for de pågældende år, der indberettes lønsum for.

Hvis I som virksomhed manuelt har indtastet jeres lønsum på portalen, og fristen for rettidig indberetning ikke er overskredet, så kan I sagtens rette. Hvis I retter en lønsum efter den rettidige frist, vil det have konsekvenser.
Hvis vi har opskrevet jeres lønsum, fordi I har glemt at indberette rettidigt, så vil det også have konsekvenser.
Såfremt I allerede indberetter pension til Industriens Pension, vil lønsummen automatisk være udfyldt for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst samt for medarbejdere der er med i den Fødevare industrielle overenskomst. Hvis I retter i disse lønsummer, skal det være en godkendt årsag, ellers vil dette også have konsekvenser. 

Min virksomhed har ingen ansatte længere, hvorfor skal jeg så indberette?
Indberetningen af lønsummer (f.eks. indberetning af lønsummer i februar 2020) sker altid på baggrund af de ansættelser(lønudgifter) I som virksomhed havde sidste år (f.eks. 2019). Derfor vil der altså skulle foretages en indberetning af en lønsum, hvis I som virksomhed havde ansatte sidste år, og derfor skal I betale også, selvom der ikke længere er medarbejdere i virksomheden.

Hvad gør vi, når kun en del af virksomheden er omfattet?
Hvis det alene er en del af virksomheden der er omfattet overenskomsterne, er det alene dén del, I skal indberette lønsummer på og som er dækket af fondene. 

Vi indberetterede ‘0’ i lønsum sidste år, hvorfor skal vi så indberette igen?
Hvis I ikke længere har ansatte i virksomheden, eller der ikke længere er nogen medarbejdere på de overenskomster I skal indberette til os, er det vigtigt at der indberettes et ”0” (nul) 2 år i træk.
 
Hvor kan vi se tidligere års indberetninger?
Log ind på Industrienspensionservice.dk og klik på ’Indberetning historik’, I kan her se de lønsummer, der er indberettet de tidligere.

Vi blev medlem af DI midt i kalenderåret
Vi har noteret den dato I blev medlem, og det er derfor vigtigt at I alene indberetter lønsum svarende til de måneder I har været medlemmer. Vi sørger for at omregne jeres indberetning til et helt kalenderår.
 
Vi har allerede indberettet vores lønsum i januar (til DI) – hvorfor skal vi så gøre det igen?
De lønsummer I som virksomhed har indberettet til DI vedrører indberetning af lønsum til Industriens Barselsfond. Denne indberetning kan være anderledes end den indberetning der skal ske til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond. Derfor skal der ske en ny indberetning til os.

Husk at tjekke jeres indberetningskvittering, om jeres indtastninger er korrekte
Det er vigtigt at I verificerer, at det der er indberettet på jeres virksomheds vegne er korrekt. Hvis portalen stadig er åben for rettidig indberetning, kan I rette beløbet med det samme. 
Ukorrekte indberetninger giver nemlig forkerte opkrævninger og kan medføre en overlevering til overenskomstparter.

Hvorfor er det vigtigt at indtaste en e-mail?
Hvis I som virksomhed ønsker en mailkvittering på den indberettede lønsum, skal I indtaste jeres mailadresse inden I indberetter lønsummen. Ellers sendes kvitteringen til den sidst indtastede mailadresse. 

Sådan logger I ind
Når vi har åbent for indberetning af lønsummer, skal I logge ind med jeres NemID medarbejdersignatur her på siden. 

Hvis I oplever problemer med NemID eller ønsker at bestille en gratis medarbejdersignatur, så se mere her

Indberetning af lønsummer skal ske digitalt
Hvis I som virksomhed selv skal indberette lønsummer, skal I logge på vores portal, når den åbner den 31. januar.